I. Az üzemeltető/ adatkezelő adatai:

A Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja politikai párt, székhelye: Čajakova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 00678163, bejegyezve az SzK BM politikai pártok és politikai mozgalmak nyilvántartásában NVVS/2-568/1990-es szám alatt (a továbbiakban csak „SMK-MKP” esetleg mint „fenntartó/üzemeltető”) mint üzemeltető/ adatkezelő kezeli az érintett személy kiküldött űrlapban feltüntetett személyes adatait, valamint más személyes adatokat, melyeket az érintett személy beleegyezésével szerzett meg az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. sz., 2016. április 27-én kiadott, a természetes személyek személyi adatainak védelméről és kezeléséről szóló, valamint az ezen adatok szabad mozgásáról szóló rendeletével, és a 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) megszüntetésével (a továbbiakban csak „GDPR-rendelet”), a Tt. 18/2018. sz., a személyes adatok védelméről és egyes más jogszabályi módosításokról szóló törvénye függvényében (a továbbiakban csak „Törvény”) olyan célból és annyi ideig, melyből és melyre az érintett személy egyetértően rendelkezésre bocsátotta.

Az érintett személy bármikor a felelős személyhez fordulhat ez ügyben az itaksromail.com e-mail címen.

II. Az érintett személy jogai:

a. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

 1. A Törvény 21. §-ának értelmében a GDPR rendelet 15. cikkelyével összefüggésben és az érintett személynek jogában áll az üzemeltetőtől/ adatkezelőtől igazolást kérni arról, hogy kezeli-e a személyes adatait, melyek rá vonatkoznak. Ha az üzemeltető/ adatkezelő ilyen személyes adatokat kezel, az érintett személynek joga van ezen adatokhoz hozzáférni és információkat kapni:
 • a személyes adatok kezelésének céljáról,
 • a kezelt személyes adatok kategóriáihoz,
 • azon adat címzettjének vagy kategória címzettjének azonosító adatairól, melynek a személyes adatokat kiadták vagy ki fogják adni, elsősorban harmadik országokban található címzettek vagy nemzetközi szervezetek esetében, ha ez lehetséges,
 • a személyes adatok megőrzésének időtartamáról; ha ez nem lehetséges, a tájékoztatás a céljainak fetételeiről,
 • arról a jogáról, hogy a kezelőtől kérheti az érintett személy adatainak kijavítását, azok törlését vagy kezelésüknek korlátozását, vagy ellenvetéssel élhet az adatai kezelését illetően,
 • indítványt nyújthat be a Törvény 100. §-a szerinti eljárás megkezdésére,
 • a személyes adatok forrásáról, ha a személyes adatokat nem az érintett személytől szerezték be,
 • az autorizált individuális döntéshozatal létezéséről, beleértve a Törvény 28. §-a 1. és 4. bek. szerinti profilozást is; ilyen esetben az üzemeltető az érintett személyt tájékoztatja főként az alkalmazott eljárásról, annak az érintett személyre személyes adataira gyakorolt jelentőségéről és várható következményeiről is.
 1. Az érintett személynek joga van arra, hogy tájékoztassák az átruházásra vonatkozó garanciákról a Törvény 48. §-ának 2 – 4. bek. szerint, ha a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek kerülnek átadásra.
 2. Az üzemeltető/ adatkezelő köteles az érintett személy személyes adatait, melyeket kezel, kiadni. A személyes adatok ismételt rendelkezésre bocsátásáért, ha azt az érintett személy kéri, az üzemeltető arányos térítést számlázhat ki, mely megfelel az adminisztrációs költségeknek. Az üzemeltető/ adatkezelő az érintett személy személyes adatait annak kérése szerinti módon köteles kiadni. Az előző mondat szerinti személyes adatbeszerzés joga nem járhat együtt más természetes személyek vonatkozásában kedvezőtlen következményekkel.

b. A személyes adatok kijavításához való jog

A Törvény 22. §-a szerint az érintett személy jogosult arra, hogy felesleges késlekedés nélkül kijavítsák a rá vonatkozó hibás személyes adatokat. A személyes adatok kezelése céljára való tekintettel az érintett személynek jogában áll nem teljes személyes adatainak kiegészítésére.

c. Jog a személyes adatok törlésére

            Az érintett személy jogosult arra, hogy az üzemeltető/ adatkezelő felesleges késlekedés nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A részleteket a Törvény 23. §-a szabályozza.

d. Jog a személyes adatok átvihetőségére

 1. A Törvény 26. §-ának rendelkezése szerint az érintett személynek joga van arra, hogy megkapja a rá vonatkozó személyes adatokat, melyeket az üzemeltetőnek/ adatkezelőnek átadott strukturált, általánosan használatos és gépileg olvasható formátumban, valamint joga van ezen személyes adatokat átvinni más üzemeltetőhöz, ha az technikailag lehetséges és ha
 • a személyes adatokat a 13. § 1. be. a) pontja, a 16. § 2. bek. a) pontja vagy a 13. § 1. bek. b) pontja szerint kezelik, és
 • a személyes adatok kezelése automatizált eszközökkel történik.

2. Az előző bekezdésben taglalt jog érvényesítésével nem sérül a jog a személyes      adatok törlésére a Törvény 23. §-a szerint. Az átvihetőséghez való jog nem vonatkozik azon elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kezelésére, melyekkel közérdekű feladatot teljesítenek vagy átruházott közhatalmi feladatot gyakorló üzemeltető esetében.

3. Az első bekezdés szerinti jog gyakorlása nem sértheti más személyek jogait.

 

e. Jog a személyes adatok kezelését érintő ellenvetésre

 1. Az érintett személy kifogást emelhet személyes adatai kezelését illetően konkrét helyzetéből kifolyólag a Törvény 13. §-a 1. bek. e) vagy f) pontja szerint végzett adatkezelést, beleértve az ezen rendelkezések szerinti profilozást illetően is. Az üzemeltető/adatkezelő ezt követően nem kezelheti a személyes adatokat, ha nem bizonyítja feltétlen és szükséges jogosultságát a személyes adatok kezelésére, mely felülírja az érintett személy jogait vagy érdekeit, vagy nem bizonyítja törvényből fakadó jogosultságát.
 2. Az érintett személy ellenvetéssel élhet az őt érintő személyes adatainak kezelése miatt, melyek direkt marketing céljából készülnek, beleértve a profilozását is abban a mértékben, ami a direkt marketingre vonatkozik. Ha az érintett személy kifogásolja személyes adatainak direkt marketing célú kezelését, az üzemeltető/adatkezelő a személyes adatok direkt marketing célú kezelését nem folytathatja.
 3. Az üzemeltető/adatkezelő köteles az érintett személyt kimondottan figyelmeztetni az 1. és 2. bekezdés szerinti jogaira a vele való kommunikációs során, s ennek a tájékoztatásnak a más információktól elkülönítve és világosan kell szerepelniük a tájékoztatón.
 4. Az informatikai társaság szolgáltatásainak használatával kapcsolatosan az érintett személy a jogait automatizált eszközök és technikai eszközök (specifikációk) útján juttathatja érvényre.
 5. Az érintett személy ellenvetéssel élhet az őt érintő személyes adatainak kezelése miatt a konkrét helyzetére hivatkozva, kivéve azon eseteket, amikor a személyes adatok kezelése elengedhetetlen a közérdekű feladatok teljesítéséhez, amikor a személyes adatokat tudományos célból kezelik, történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célokból kezelik a Törvény 78. §-ának 8. bek. szerint.
 6. f. Jog a személyes adatok kezelésének korlátozására

1. A Törvény 24. §-a értelmében az érintett személy jogosult arra, hogy az üzemeltető/adatkezelő a személyes adatainak kezelését korlátozza, ha

 • az érintett személy ellenvetést nyújt be személyes adatai helyességével kapcsolatban, mégpedig addig az ideig, míg az üzemeltető/adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét,
 • a személyes adatok kezelése törvénysértő és az érintett személy kéri személyes adatainak törlése ellen ellenvetéssel él, helyette személyes adatai kezelésének korlátozását kéri,
 • az érintett személy ellenvetést nyújt be a Törvény 27. §-ának 1. bek. szerint, mégpedig annak leellenőrzéséig, hogy az üzemeltető/adatkezelő fennálló jogai felülírják-e az érintett személy jogait.

2. Ha a személyes adatok kezelése korlátozásra került az 1. bek. értelmében, a személyes adatokat az üzemeltető/adatkezelő a megőrzés mellett csak az érintett személy hozzájárulásával kezelheti vagy jogigény érvényesítésérem személyek védelme érdekében vagy közérdekből használhatja fel.

3. Az érintett személyt, akinek személyes adatai kezelése az 1. bek. szerint korlátozásra került, az üzemeltető/adatkezelő köteles tájékoztatni azt megelőzően, hogy az adatkezelési korlátozását megszüntetné.

         g. Eljárás-megindítási indítvány benyújtásához való jog

Abban az esetben, ha az érintett személyben felmerül a gyanú, hogy személyes adatait jogtalanul kezelik, a Szlovák Köztársaság Személyesadat-védelmi Hivatalához indítvány nyújthat be személyesadat-védelmi eljárás megindítására. A javaslat kellékeit a Törvény 100. §-a taglalja.

III. A személyes adatok kezelésének mértéke és célja, valamint megőrzésének időtartama

 1. Az üzemeltető/adatkezelőaz érintett személy formanyomtatványban feltüntetett adatait kezeli (főleg: utónév és családi név, község/város, életkor, nem, e-mail-cím, telefonszám), más személyes adatok, melyeket az érintett személy önként rendelkezésre bocsát a kommunikáció során. Az üzemeltető/adatkezelő internetes oldalán gyűjti az olyan adatokat, mint az IP-cím vagy más, az üzemeltető/adatkezelő oldalán végrehajtott tevékenységek jegyzéke.
 2. A személyes adatok kezelésének jogalapja elsősorban az érintett személy hozzájárulása a GDPR-irányelv 6. bekezdése 1. pontjának a) alpontja szerint.
 3. A személyes adatok kezelésének célja
  a. A politikai párt marketingtevékenységének megvalósítása, mely magába foglalja a politikai párt tevékenységéről szóló tájékoztató anyagok küldését
  ; tájékoztatást a politikai párt számára fontos rendezvényekről, valamint más marketingcélokat, így propagációs anyagok küldését;

b. A politikai párt tagjainak nyilvántartását és személyes adatainak felhasználását, a politikai párt szimpatizánsainak nyilvántartását és adatainak kezelését a politikai tevékenység támogatása érdekében;

c. Kutatások és elemzések készítését.

 1. 4. A kiküldött tájékoztatások általában standard elektronikus kommunikáció formájában történnek – elektronikus levelek, vagy tömegesek vagy egyéniek; kevésbé használt módozatok: levélküldemények és telefonhívások.
 2. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes. A hozzájárulást a cél megszűnésének idejéig vagy a személyes adatok kezelésének megszűnéséig nyújtják.
 3. A személyes adatokat nem hozzák nyilvánosságra utólagos beleegyezés nélkül, mely tartalmazza a felhasználásuk pontos mértékét és célját, nem adják ki és nem teszik elérhetővé harmadik félnek (kivéve a jogrendben előírt eseteket). A személyes adatok nem adhatók át harmadik országoknak.
 4. Az érintett személynek jogában áll személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonni, írásban a politikai párt postacímén vagy elektronikus levélben a sekreteriat@smk.sk e-mail-címen.